Actuele baanstatus

*Laatst gewijzigd:
Baanstatus
21 mei - 06:08
20° Vandaag
4 N

Algemene voorwaarden

Overal waar in deze Algemene Voorwaarden over speelrecht wordt gesproken geldt dat dit ook van toepassing is voor de separaat in rekening gebrachte Verenigingscontributie en NGF-bijdrage. Geldig vanaf 1 januari 2024

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze Speelrechten en businessclubovereenkomsten.
  2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor
   zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. Speelrecht voorwaarden

  1. Het speelrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

 3.  Betalingsmogelijkheden

  1. De kosten verbonden aan uw Speelrecht dienen te worden voldaan binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur.

  2. Afname van alleen de handicap-registratie is enkel mogelijk via automatische incasso. De incasso vindt eenmaal per jaar plaats aan het begin van het jaar.

 4. Betalingsvoorwaarden

  1. Elke Speelrechthoud(st)er betaalt Speelrecht behorend bij het gekozen type Speelrecht en zijn of haar leeftijd. Leeftijd op 1 januari van ieder kalenderjaar is hiervoor bepalend.

  2. Maandbetaling is enkel mogelijk via automatische incasso. De incasso vindt plaats op (of vlak na) de eerste van de maand.

  3. Bij niet tijdige betaling is de
   Speelrechthoud(st)er in verzuim en kan alsdan direct de toegang tot Golfbaan Dirkshorn ontzegd worden. Zodra de totale achterstand betaald is,
   kan de Speelrechthoud(st)er wederom gebruik maken van de faciliteiten alwaar hij/zij recht op heeft.

  4. Indien Golfbaan Dirkshorn een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle binnen – en buitengerechtelijke kosten voor
   rekening van de in gebreke zijn de contractant.

  5. Op ieder moment mag Golfbaan Dirkshorn een beëindigd Speelrecht weer herinvoeren op voorwaarde dat aan de achterstallige betalingsverplichting is voldaan

 5. Duur Speelrecht en automatische verlenging
  1. Zonder opzegging voor 1 november van het lidmaatschapsjaar wordt het Speelrecht of de handicapregistratie
   automatisch verlengd met 1 jaar.
  2. De opzegging -het opzeggen van het Speelrecht of de handicapregistratie- dient schriftelijk of per email te geschieden voor 1 november van het lidmaatschapsjaar. Opzegging t.a.v. administratie en/of Baanmanager aan leden@golfbaandirkshorn.nl. Na bevestiging van uw opzegging is deze definitief.
  3. Bij opzegging van het Speelrecht dient aan alle financiële verplichtingen te zijn voldaan.
  4. Bij niet tijdige opzegging wordt het Speelrecht stilzwijgend verlengd. Ook wanneer de Speelrechthoud(st)er geen gebruik maakt van de  accommodatie.
  5. Tussentijdse beëindiging van het Speelrecht tijdens de contractperiode is niet mogelijk.
  6. Wildcards zijn geldig tot 1 april van het jaar volgend op het aanschafjaar van de wildcards. Voor overgebleven wildcards volgt geen restitutie.
 6. Lidmaatschapsvoorwaarden

  1. Het proeflidmaatschap is niet
   afsluitbaar indien men eerder lid is geweest van Golfbaan Dirkshorn.

  2. Het proeflidmaatschap is niet
   afsluitbaar indien men eerder een proef Speelrecht heeft afgesloten.

  3. Het promolidmaatschap loopt twee jaar en is tussentijds niet opzegbaar.

  4. Het promolidmaatschap is niet afsluitbaar als men eerder lid is geweest.

  5. Bij opzegging van een lidmaatschap geldt dat hetzelfde lidmaatschap het jaar hierop volgend enkel kan worden aangeschaft tegen betaling van het volledige jaarspeelrecht. Er zal in dit geval geen ‘naar rato van het aantal maanden’ berekening volgen. Lidmaatschappen kunnen niet gecombineerd worden met abonnementen.

  6. Zomer- en Winterabonnementen kunnen niet worden gecombineerd.

 7. Restitutie van Speelrechtsgelden

  1. Er zal nimmer restitutie plaatsvinden
   van Speelrechtsgelden. Via de NGF kunt u zich verzekeren voor restitutie bij langdurige ziekte en blessures.

 8. Beëindiging van het Speelrecht:
  Golfbaan Dirkshorn kan een Speelrecht per direct opzeggen in één van de onderstaande gevallen:
  1. Zonder waarschuwing vooraf indien een Speelrechthoud(st)er de voorwaarden en/of reglementen van Golfbaan Dirkshorn ernstig en/of herhaaldelijk schendt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde
   Speelrechtsgelden.
  2. Zonder waarschuwing vooraf indien een Speelrechthoud(st)er zich misdraagt jegens andere leden, medewerkers van Golfbaan Dirkshorn, bijvoorbeeld door incorrect, ruw of agressief gedrag te vertonen. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde Speelrechtsgelden.
  3. Zonder waarschuwing vooraf indien een Speelrechthoud(st)er opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van Golfbaan Dirkshorn, medewerkers of overige contractanten. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde Speelrechtsgelden.
  4. Met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortvloeiend uit het Speelrecht, 30 dagen na ingebrekestelling nog niet zijn voldaan. De betalingsverplichting vervalt hiermee niet.
 9. Gedrag van leden
  1. Speelrechthoud(st)ers zullen geen misbruik maken van de apparatuur of
   de faciliteiten welke Golfbaan Dirkshorn biedt.
  2. Eventuele beschadigingen aan eigendommen van Golfbaan Dirkshorn, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de desbetreffende Speelrechthoud(st)er.
  3. Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd en Golfbaan Dirkshorn is in dat geval gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Een
   Speelrechthoud(st)er kan alsdan tijdelijk de toegang tot het complex worden ontzegd. Overtreding van deze gedragsregels kan alsmede leiden tot beëindiging van het Speelrecht.
  4. Het is niet toegestaan dat het speelrechtbewijs van Golfbaan Dirkshorn door andere personen gebruikt wordt dan door degene wiens naam op het bewijs vermeld staat. Indien ervoor zover bij controle blijkt dat een Speelrechthoud(st)er zich hier toch schuldig aan maakt – en aldus een andere persoon op zijn/haar bewijs gebruik laat maken van de faciliteiten van Golfbaan Dirkshorn, zal hij/zij hier op aangesproken worden en kunnen sancties volgen.
  5. Elke Speelrechthoud(st)er dient op de hoogte te zijn van het geldende baanreglement van Golfbaan Dirkshorn.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Speelrechthoud(st)ers maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van Golfbaan Dirkshorn.
  2. Golfbaan Dirkshorn sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerk(st)ers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een Speelrechthoud(st)er of greenfeespeler tijdens het verblijf op Golfbaan Dirkshorn, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.
  3. Golfbaan Dirkshorn wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te wijten is.
 11. Overige zaken
  1. Golfbaan Dirkshorn behoudt zich het recht voor de openingstijden van het
   golfcomplex aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of andere moverende redenen, maar zal trachten de leden hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
  2. Golfbaan Dirkshorn is gerechtigd, indien daartoe uit noodzaak toe bestaat, de onderhavige voorwaarden
   en reglementen te wijzigen en/ of aan te vullen.

Let op!