Algemene voorwaarden Golfbaan Dirkshorn

1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze Speelrechten en businessclubovereenkomsten.

‌2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. Speelrecht voorwaarden
Het speelrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

3. Betalingsmogelijkheden
De kosten verbonden aan uw Speelrecht dienen te worden voldaan binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur.

4. Betalingsvoorwaarden
1. Elke Speelrechthoud(st)er betaalt Speelrechtsgeld behorend bij het gekozen type Speelrecht.

‌2. Elke Speelrechthoud(st)er met maandbetaling betaalt Speelrechtsgeld van desbetreffende maand voor de 1e van de maand.

3. Bij niet tijdige betaling is de Speelrechthoud(st)er in verzuim en kan alsdan direct de toegang tot Golfbaan Dirkshorn ontzegd worden. Zodra de totale achterstand betaald is, kan de Speelrechthoud(st)er wederom gebruik maken van de faciliteiten alwaar hij/zij recht op heeft. 

4. Indien Golfbaan Dirkshorn een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde contractant.

5. Op ieder moment mag Golfbaan Dirkshorn een beëindigd Speelrecht weer herinvoeren op voorwaarde dat aan de achterstallige betalingsverplichting is voldaan.

5. Duur Speelrecht en automatische verlenging
1. Zonder opzegging voor 1 november van het komende kalenderjaar wordt het Speelrecht automatisch verlengd met 1 jaar.

‌2. De opzegging -het opzeggen van het Speelrecht- dient schriftelijk of per email te geschieden voor 1 november voor het nieuwe kalenderjaar. Opzegging t.a.v. het secretariaat on/of baanmanager. Na bevestiging van uw opzegging is deze definitief.

‌3. Bij opzegging van het Speelrecht dient aan alle financiële verplichtingen te zijn voldaan.

‌4. Bij niet tijdige opzegging wordt het Speelrecht stilzwijgend verlengd. Ook wanneer de Speelrechthoud(st)er geen gebruik maakt van de accommodatie.

‌5. Tussentijdse beëindiging van het Speelrecht tijdens de contractperiode is niet mogelijk.

‌6. Het Proeflidmaatschap is niet afsluitbaar indien men eerder lid is geweest van Golfbaan Dirkshorn

‌7. Het Proeflidmaatschap is niet afsluitbaar indien men eerder een proef Speelrecht heeft afgesloten.

‌6. Restitutie van Speelrechtsgelden
Er zal nimmer restitutie plaatsvinden van Speelrechtsgelden.
7. Beëindiging van het Speelrecht:
Golfbaan Dirkshorn kan een Speelrecht per direct opzeggen in één van de onderstaande gevallen:

1. Zonder waarschuwing vooraf indien een Speelrechthoud(st)er de voorwaarden en/of reglementen van Golfbaan Dirkshorn ernstig en/of herhaaldelijk schendt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde Speelrechtsgelden.

‌2. Zonder waarschuwing vooraf indien een Speelrechthoud(st)er zich misdraagt jegens andere leden, medewerkers van Golfbaan Dirkshorn, bijvoorbeeld door incorrect, ruw of agressief gedrag te vertonen. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde Speelrechtsgelden.

‌3. Zonder waarschuwing vooraf indien een Speelrechthoud(st)er opzettelijk schade toebrengt aan eigendommen van Golfbaan Dirkshorn, medewerkers of overige contractanten. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde Speelrechtsgelden.

‌4. Met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortvloeiend uit het Speelrecht, 30 dagen na ingebrekestelling nog niet zijn voldaan. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee.

8. Gedrag van leden
1. Speelrechthoud(st)ers zullen geen misbruik maken van de apparatuur of de faciliteiten welke Golfbaan Dirkshorn biedt.

2. Eventuele beschadigingen aan eigendommen van Golfbaan Dirkshorn, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de desbetreffende Speelrechthoud(st)er.

3. Incorrect, ruw of agressief gedrag wordt niet geaccepteerd en Golfbaan Dirkshorn is in dat geval gerechtigd ordemaatregelen te treffen. Een Speelrechthoud(st)er kan alsdan tijdelijk de toegang tot het complex worden ontzegd. Overtreding van deze gedragsregels kan alsmede leiden tot beëindiging van het Speelrecht.

4. Het is niet toegestaan dat het Speelrechtbewijs van Golfbaan Dirkshorn door andere personen gebruikt wordt dan door degene wiens naam op het bewijs vermeld staat. Indien er voorzover bij controle blijkt dat een Speelrechthoud(st)er zich hier toch schuldig aan maakt – en aldus een andere persoon op zijn/haar bewijs gebruik laat maken van de faciliteiten van Golfbaan Dirkshorn, zal hij/zij hier op aangesproken worden en kunnen sancties volgen.

5. Elke Speelrechthoud(st)er dient op de hoogte te zijn van het geldende baanreglement van Golfbaan Dirkshorn.

10. Aansprakelijkheid
1. Speelrechthoud(st)ers maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van Golfbaan Dirkshorn.

‌2. Golfbaan Dirkshorn sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerk(st)ers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een Speelrechthoud(st)er of greenfeespeler tijdens het verblijf op Golfbaan Dirkshorn, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.

‌3. Golfbaan Dirkshorn wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

11. Overige zaken
1. Golfbaan Dirkshorn behoudt zich het recht voor de openingstijden van het golfcomplex aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of andere moverende redenen, maar zal trachten de leden hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

‌2. Golfbaan Dirkshorn is gerechtigd, indien daartoe uit noodzaak toe bestaat, de onderhavige voorwaarden en reglementen te wijzigen en/ of aan te vullen.
Adres
Groenvelderweg 3
1746 EE Dirkshorn
0224 - 274 050
‌mail: receptie@golfbaandirkshorn.nl
‌Whatsapp: 06-38884562
Volg en bereik ons op:
Over ons
Golfbaan Dirkshorn is een 18-holes par 72 championship course die zich kenmerkt door strakke fairways, snelle greens en een zeer goede drainage. Enkele kleine boomgroepen geven de baan een open karakter. 
NEEM CONTACT OP
Bedankt voor uw reactie. We nemen indien nodig zo snel mogelijk contact met u op.
Verstuur